tác giả: Rainer Boelzle

BÁO THỨC! ĐÁNH GIÁ! CUỘC HỌP! Tiếp theo là gì?

Đăng trên

Nếu bạn là Chuyên gia an toàn và phụ trách quản lý sơ tán khẩn cấp (còn gọi là Người giám sát sơ tán, Người quản lý cứu hỏa, Người quản lý tầng, Người quản lý khẩn cấp, Người quản lý sơ tán, Nhân viên sơ tán, Người quản lý khủng hoảng, v.v.), bạn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo… Hoa Kỳ Bộ Lao động và Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) yêu cầu các công ty có mười (10) hoặc […]

Tìm hiểu thêm