RMA

Với bất kỳ RMA nào, vui lòng chỉ trả lại thiết bị cơ bản, không gửi lại cáp, đế sạc hoặc pin.
Bao gồm cả pin có thể gây ra sự chậm trễ trong vận chuyển và tăng chi phí vận chuyển.

Nếu bạn cần thêm miếng dán bảo vệ màn hình, dây buộc, cáp hoặc nắp pin,
vui lòng bao gồm một yêu cầu mục hàng RMA bổ sung cho những
và chúng tôi sẽ gửi chúng cùng với đơn vị sửa chữa của bạn.