Báo chí Kit

Biểu trưng Telaeris

...

800 x 204Đối với nền trắng hoặc sáng

...

600 x 153Đối với nền trắng hoặc sáng

...

400 x 102Đối với nền trắng hoặc sáng

...

200 x 51Đối với nền trắng hoặc sáng

...

800 x 204Đối với nền đen hoặc tối

...

600 x 153Đối với nền đen hoặc tối

...

400 x 102Đối với nền đen hoặc tối

...

200 x 51Đối với nền đen hoặc tối

Telaeris Text Logos

...

800 x 204Đối với nền trắng hoặc sáng

...

600 x 153Đối với nền trắng hoặc sáng

...

400 x 102Đối với nền trắng hoặc sáng

...

200 x 51Đối với nền trắng hoặc sáng

...

800 x 204Đối với nền đen hoặc tối

...

600 x 153Đối với nền đen hoặc tối

...

400 x 102Đối với nền đen hoặc tối

...

200 x 51Đối với nền đen hoặc tối

Biểu tượng Logo Telaeris

...

202 x 202Đối với nền trắng hoặc sáng
...

151 x 151Đối với nền trắng hoặc sáng
...

101 x 101Đối với nền trắng hoặc sáng
...

51 x 51Đối với nền trắng hoặc sáng
...

202 x 202Đối với nền đen hoặc tối
...

151 x 151Đối với nền đen hoặc tối
...

101 x 101Đối với nền đen hoặc tối
...

51 x 51Đối với nền đen hoặc tối