Báo chí Kit

Biểu trưng Telaeris

...

SVG
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

800 x 204
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

600 x 153
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

400 x 102
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

200 x 51
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

SVG
Đối với nền đen hoặc tối

...

800 x 204
Đối với nền đen hoặc tối

...

600 x 153
Đối với nền đen hoặc tối

...

400 x 102
Đối với nền đen hoặc tối

...

200 x 51
Đối với nền đen hoặc tối

Logo quảng cáo của Telaeris
...

SVG
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

800 x 800
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

600 x 600
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

400 x 400
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

200 x 200
Đối với nền trắng hoặc sáng

...

SVG
Đối với nền đen hoặc tối

...

800 x 800
Đối với nền đen hoặc tối

...

600 x 600
Đối với nền đen hoặc tối

...

400 x 400
Đối với nền đen hoặc tối

...

200 x 200
Đối với nền đen hoặc tối

Biểu tượng Logo Telaeris

...

SVG
Đối với nền trắng hoặc sáng
...

200 x 200
Đối với nền trắng hoặc sáng
...

150 x 150
Đối với nền trắng hoặc sáng
...

100 x 100
Đối với nền trắng hoặc sáng
...

50 x 50
Đối với nền trắng hoặc sáng
...

SVG
Đối với nền đen hoặc tối
...

200 x 200
Đối với nền đen hoặc tối
...

150 x 150
Đối với nền đen hoặc tối
...

100 x 100
Đối với nền đen hoặc tối
...

50 x 50
Đối với nền đen hoặc tối

Logo XPressEntry

Logo XPressEntry 800x104

SVG
Đối với nền trắng hoặc sáng

Logo XPressEntry 800x104

800 x 104
Đối với nền trắng hoặc sáng

Logo XPressEntry 600x78

600 x 78
Đối với nền trắng hoặc sáng

Logo XPressEntry 400x52

400 x 52
Đối với nền trắng hoặc sáng

Logo XPressEntry 200x26

200 x 26
Đối với nền trắng hoặc sáng