Báo chí Kit

Biểu trưng Telaeris, Thương hiệu, Sử dụng Phương tiện

DOWNLOADS Biểu trưng ngang

Biểu trưng ngang Telaeris Màu đen: WEB PNG | RES cao | VECTOR.AI

Biểu trưng ngang Telaeris Màu trắng: WEB PNG | RES cao | VECTOR.AI

Biểu trưng xếp chồng lên nhau

Telaeris Stacked Logo Màu đen: WEB PNG | RES cao | VECTOR.AI

Biểu trưng xếp chồng lên nhau của Telaeris Màu trắng: WEB PNG | RES cao | VECTOR.AI

Biểu tượng biểu tượng kim cương

Biểu tượng Telaeris Biểu tượng Màu đen: WEB PNG | RES cao | VECTOR.SVG

Biểu tượng biểu tượng Telaeris Màu trắng: WEB PNG | RES cao | VECTOR.SVG

Logo XPressEntry

Logo Telaeris XPressEntry PMS 7470: WEB PNG | RES cao | VECTOR.AI

Telaeris XPressEntry Logo Đen: WEB PNG | RES cao | VECTOR.AI

Logo Telaeris XPressEntry Màu trắng: WEB PNG | RES cao | VECTOR.AI

Thiết bị cầm tay Telaeris XPID100

Chế độ nhập XPressEntry - Mặt trước: WEB PNG | RES cao

Chế độ nhập XPressEntry - Góc: WEB PNG | RES cao

Chế độ kiểm tra sức khỏe XPressEntry - Mặt trước: WEB PNG | RES cao

Chế độ kiểm tra sức khỏe XPressEntry - Góc: WEB PNG | RES cao

Chế độ XPressEntry Muster - Mặt trước: WEB PNG | RES cao

Chế độ XPressEntry Muster - Góc: WEB PNG | RES cao

Hướng dẫn về phong cách thương hiệu Telaeris

Download: WEB PDF
Đối với tất cả các hình ảnh và yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 858-627-9700
hoặc email marketing@telaeris.com.Hình ảnh Telaeris để Sử dụng Phương tiện

Chế độ XPressEntry Muster - Trình đọc và Xác minh Huy hiệu NHANH

Download: Độ phân giải cao | Web / Độ phân giải thấp

Xác minh Huy hiệu XPressEntry - Trình đọc Huy hiệu Di động tại Cổng truy cập

Download: Độ phân giải cao | Web / Độ phân giải thấp

XPressEntry HealthCheck với trình đọc huy hiệu cầm tay

Download: Độ phân giải cao | Web / Độ phân giải thấp

XPressEntry HealthCheck - Trình đọc và câu hỏi huy hiệu điểm đầu vào

Download: Độ phân giải cao | Web / Độ phân giải thấp

Xác minh huy hiệu cầm tay XPressEntry - Công nghệ đồng bộ hóa trực tuyến và di động

Download: Độ phân giải cao | Web / Độ phân giải thấp

XPressEntry Khẩn cấp Mustering - Công nghệ Đồng bộ Trực tuyến và Di động

Download: Độ phân giải cao | Web / Độ phân giải thấp