XPressEntry Hoàn thành kiểm soát truy cập di động

Hoàn thành kiểm soát truy cập di động

Màn hình khu vực chiếm đóng

Màn hình sự kiện Muster